Ο κύριος σκοπός αυτού του τρίχρονου προγράμματος, που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2006, είναι να προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν, να εξεταστούν, να εφαρμοστούν και να διαδοθούν προγράμματα επιμόρφωσης, μεθοδολογίες διδασκαλίας και παιδαγωγικές στρατηγικές βασισμένες στη χρήση εικονικών εργαλείων και περιβαλλόντων μάθησης με στόχο να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καινα παραχθούν και να διαδοθούν υλικά επιμόρφωσης που θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σχετικά με την πραγματοποίηση στην τάξη εικονικών εφαρμογών και πειραμάτων με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική ΄Ενωση, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Socrates: μέσω Comenius
Πρόγραμμα: 128989-CP-1-2006-1-RO-COMENIUS-C21

Τελευταία νέα:
 • 9-13 Σεπτεμβρίου 2009: 9η Διακρατική διεθνής συντονιστική συνάντηση - Gijon (Ισπανία)
  Στόχος: Ολοκλήρωση των φάσεων διάχυσης και αξιολόγησης (3ο έτος) και προετοιμασία γενικών αξόνων για τη διαμόρφωση της τελικής αναφοράς των εργασιών του προγράμματος
 • 17-21 Ιουνίου 2009: Διεθνής συντονιστική συνάντηση -Bielsko-Biala (Πολωνία)/8η συντονιστική συνάντηση
  Στόχος: συνέχεια των δραστηριοτήτων διάχυσης και αξιολόγησης- διατύπωση στρατηγικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • 18-22 Μαρτίου 2009 : 7η Διεθνής συντονιστική συνάντηση/ Σαραγοσσα(Ισπανία)
  Στόχοι:συνέχιση δραστηριοτήτων των σταδίων Αξιόλόγησης και Διασποράς Αποτελσμάτων, προετοιμασία του DVD του προγραμματος ('Ετος ΙΙ)
 • 11 Μαρτίου 2009:Συναντηση με Ευρωπαίους καθηγητες Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιώντας εργαλεία διαμοίρασης αρχείων και τηλεδιάσκεψης. / Δραστηριότητες Διασποράς Αποτελεσμάτων / Αντζέντα
 • 10-14 Δεκεμβρίου 2008: 6η Διεθνής συντονιστική συνάντηση Valladolid (Ισπανία)
  Στόχος: Συνέχεια των δραστηριοτήτων της φάσης αξιολόγησης και Διάχυσης των αποτελεσμάτων - προετοιμασία του ηλεκτρονικού συνεδρίου με τους εκπαιδευτικούς από τις διάφορες χώρες της Ευρωπαικής ΄Ενωσης (3ο έτος)
 • 10 - 14 Σεπτεμβρίου 2008: 5η Διεθνής συντονιστική συνάντηση/ Πάτρα(Ελλάδα)
  Στόχος: Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Φάσης Εφαρμογής και Υλοποίησης (Ετος ΙΙ)και ξεκίνημα των δραστηριοτήτων Αξιολόγησης και Διάχυσης των αποτελεσμάτων(Ετος ΙΙΙ)
 • 18-22 Απριλίου 2008:Διακρατική διεθνής συντονιστική συνάντηση - Joensuu (Φιλανδία)/ 4η συντονιστική συνάντηση
  Στόχος: συνέχεια των δραστηριοτήτων της Φάσης Υλοποίησης (Ετος ΙΙ)
 • 21-25 Νοεμβρίου 2007: 3η Διακρατική διεθνής συντονιστική συνάντηση - Cluj Napoca (Ρουμανία)
  Στόχος: Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Επιμορφωτικής Φάσης και ξεκίνημα των δραστηριοτήτων της Φάσης Υλοποίησης (Ετος ΙΙ)
 • 11-15 Μαίου 2007: 2η Διεθνής συντονιστική συνάντηση/ Βαρσοβία(Πολωνία)
  Στόχος: Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Φάσης Δημιουργίας (Ετος Ι)
 • 26-27 Φεβρουαρίου 2007:   Συνάντηση των συντονιστών προγραμμάτων Comenious - Εκπαίδευση, Οπτικοακουστική και πολιτισμική αποκλειστική δράση- Βρυξέλλες (Βέλγιο) / Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν σχεδόν 100 αντιπρόσωποι από νέα προγράμματα Comenius 2.1(εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού) καθώς επίσης και τρέχοντα και νέα δίκτυα Comenius
  Στόχοι: πληροφόρηση των νέων συντονιστών σχετικά με γενικά θέματα και θέματα οικονομικής διαχείρισης όπως και υπευθυνοτήτων που απορρέουν από το συμβόλαιο και υποστήριξη του διαλόγου ανάμεσα στους συντονιστές.
 • 11 - 15 Ιανουαρίου 2007: 1η Διεθνής συντονιστική συνάντηση/ Targoviste(Ρουμανία)
  Στόχος: έναρξη των κύριων δραστηριοτήτων του "Σταδίου Δημιουργιών" (έτος I)