Εισαγωγή

Δεδομένου ότι η παροχή εικονικών εργαλείων αντιπροσωπεύει μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των εργαλείων και η δύναμή τους στη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στην προσομοίωση είναι γνωστή, αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται - αφ' ενός - στην κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη χρήση εικονικών εργαλείων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης διαφορετικών τομέων των θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, η βιολογία) και - αφ' ετέρου - στους μαθητές - ως τελικούς χρήστες - οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτή την εφαρμογή των εικονικών οργάνων στις τάξεις. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσαρμόσει, να αναπτύξει, να εξετάσει, να εφαρμόσει και να διαδώσει τα προγράμματα κατάρτισης που θα δημιουργηθούν, τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές στρατηγικές με τη χρήση εικονικών εργαλείων, με σκοπό την εφαρμογή τους στην τάξη, μέσω των εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από αυτή την άποψη, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ποικίλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στα πλαίσια ενός κατάλληλου εικονικού χώρου ο οποίος θα προσφέρει αποδοτικούς τρόπους και συγκεκριμένα εργαλεία για την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών των θετικών επιστημών.

  Ο γενικός στόχος του προγράμματος έχει τους ακόλουθους συγκεκριμένους στόχους:
 1. Προσφέροντας στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μια ιδιαίτερη τεχνολογία (βασισμένη στα εικονικά εργαλεία) που θα ενισχύσει τη μάθηση σε συγκεκριμένα εργαστήρια
 2. Εφαρμόζοντας τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές στρατηγικές που θα αναπτυχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαδοσή τους διαμέσω ενός εύκολα-προσβάσιμου περιβάλλοντος μάθησης (Εικονικός χώρος συνεργασίας)
 3. Βελτίωση του ερευνητικού πλαισίου της σχετικής γνώσης και εφαρμογής της σε άλλες περιοχές επιμόρφωσης
 4. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας και συνείδησης
 5. Διάδοση όλων των αποτελεσμάτων σε Εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο.

Οι αρχικές ομάδες-ελέγχου αποτελούνται από περίπου 180 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν μαθήματα θετικών επιστημών στις συνεργαζόμενες χώρες. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα διδακτικά και παιδαγωγικά μοντέλα σε συνδυασμό με τα εικονικά εργαλεία και τους δικτυακούς πόρους, στην υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης εννοιών που αφορούν στις θετικές επιστήμες. Οι άλλες ομάδες-ελέγχου αποτελούνται από: 9 τοπικούς συντονιστές (και με ρόλο εκπαιδευτικών επίσης), 9 εκπαιδευτικούς, 9 ερευνητές, 18 τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και πάνω από 3500 μαθητές. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί/οι πανεπιστημιακοί/οι εκπαιδευτές από την Ευρώπη θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα προγράμματος στο πλαίσιο των σε απευθείας σύνδεση προσομοιωμένων εργαστηρίων (στο στάδιο της αξιολόγησης και της διάδοσης του προγράμματος).

  Οι σημαντικότερες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται είναι:

  Α) Πρώτο έτος:
 • Παραγωγή συγκριτικών μελετών για υπάρχοντα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
 • Ανάλυση και επιλογή του προσφορότερου εικονικού χώρου και εργαλείων με σκοπό τη δημιουργία και εξασφάλιση των κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων
 • Ο προσδιορισμός, η επιλογή και η δημιουργία των κατάλληλων εικονικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών
 • Οργάνωση του εικονικού χώρου μάθησης
 • Έναρξη της δημιουργίας της Ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης
 • Δημιουργία υλικών για την επιμόρφωση
 • Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα της διαδικασίας κατάρτισης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών
 • Οργάνωση των ενοτήτων κατάρτισης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στα συνεργαζόμενα ιδρύματα
 • Δημιουργία εικονικών εφαρμογών μάθησης (εικονικά πειράματα) από τους επιμορφωμένους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς


 • Β) Δεύτερο έτος:
 • Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της εφαρμογής στην τάξη των εικονικών εργαλείων και πειραμάτων που σχεδιάστηκαν
 • Επεξεργασία εικονικών εφαρμογών και εικονικών πειραμάτων από ήδη επιμορφωμένους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, ενσωματώνοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και στρατηγικές
 • Συνεργασία μεταξύ των επιμορφωτών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό νέων εικονικών εργαλείων (εικονικά πειράματα) που θα χρησιμοποιηθούν στις τάξεις
 • Δοκιμή των εικονικών εφαρμογών(εικονικά πειράματα) από τους επιμορφωμένους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στα σχολεία των συνεργαζομένων χωρών
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για εικονικά πειράματα


 • Γ) Τρίτο έτος:
 • Σχεδιασμός εργαλείων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ολόκληρου του προγράμματος
 • Δημοσίευση οδηγιών και κανόνων για επιτυχημένες πρακτικές - εγχειρίδιο για την καθοδήγηση μιας τάξης ή μιας ομάδας στο χώρο των εικονικών εργαστηρίων
 • Επιλογή των καλύτερων εικονικών πειραμάτων που θα παραχθούν από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και δημιουργία έκθεσης των εικονικών εργαλείων μάθησης
 • Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί η συνεργασία των ευρωπαίων εκπαιδευτικών(που συμμετέχουν στη διδασκαλία των θετικών επιστημών)μέσω του e-χώρου εικονικών εργαλείων μάθησης (χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διανομής και τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο των σε απευθείας σύνδεση προσομοιωμένων εργαστηρίων
 • Συνεργασία με ευρωπαίους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών μέσω του εικονικού χώρου (χρησιμοποιώντας εργαλεία διανομής της επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο των σε απευθείας σύνδεση προσομοιωμένων εργαστηρίων -Συζήτηση σχετικά με την εικονική έκθεση των εικονικών εργαλείων μάθησης
 • Παραγωγή της έκδοσης CD-ROM του προγράμματος
 • Επεξεργασία του e-χώρου εικονικών εργαλείων μάθησης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό των χωρών της Ευρώπης
 • Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων (σχετικών με τα αποτελέσματα του προγράμματος) σε εθνικά και διεθνή περιοδικά
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος είναι:
 1. Ο e-χώρος εικονικών εργαλείων μάθησης - ο οποίος αποτελεί ένα δικτυακό περιβάλλον μάθησης με εικονικά εργαλεία και όργανα για τη μάθηση εννοιών που αφορούν στις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Πληροφορική)
 2. Ενότητες για την κατάρτιση – με τη μορφή σεμιναρίων και εργαστηρίων
 3. Υλικά για την επιμόρφωση - σε διαδικτυακή μορφή
 4. Βάση δεδομένων για τα εικονικά πειράματα
 5. Εργαλεία αξιολόγησης
 6. Οδηγίες για επιτυχημένες πρακτικές
 7. Επιστημονικά άρθρα
 8. ΄Εκδοση σχετικού CD-ROM
 9. ΄Εκθεση του e-χώρου εικονικών εργαλείων μάθησης
 10. Η Ιστοσελίδα του έργου.