Johdanto

On hyvin tunnettua, että virtuaalinen välineistö edustaa todellista vallankumousta välineistön ja sen voiman kentällä luodessaan simulaatiopohjaisia oppimisympäristöjä, siksi tämä projekti osoitetaan - toisaalta - täydennyskoulutuksessa opettajille, jotka harjoittelevat virtuaalisten välineiden käyttöä eri luonnontieteiden opetusprosessissa (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia)ja - toisaalta - oppilaille - loppukäyttäjinä - jotka hyötyvät virtuaalisten välineiden toteutuksesta luokassa. Projektin tavoitteena on sovittaa, kehittää, testata, toteuttaa ja levittää harjoitusmoduuleja, opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita, jotka perustuvat virtuaalisten välineiden käyttöön ja niiden toteuttamiseen luokassa viestintä- ja kommunikaatiotekniikan työkalujen avulla. Tässä mielessä yhteistyö otaksutaan rakennettavan erilaisia pedagogisia lähestymistapoja virtuaalisella alueella, jotta voidaan tarjota tehokkaita tapoja käyttää erityisia työkaluja luonnontieteiden ja niiden peruskäsitteiden ymmärtämiseen.

  Projektilla on seuraavat erityistavoitteet:
 1. Täydennyskoulutuksessa oleville opettajille erityisteknologian tarjoaminen (virtuaalisiin välineisiin perustuvan), joka mahdollistaa oppimisen erityisissä laboratorioissa;
 2. Kehitettyjen opetusmetodien ja pedagogisten strategioiden soveltaminen opetusprosessiin ja niiden jakaminen helposti omaksuttavassa oppimisympäristössä (Virtuaalinen yhteistyöalue); C) Kolmas vuosi:
 3. Tutkimuspohjaisen tiedon parantaminen ja soveltaminen muille harjoitettaville alueille;
 4. Eurooppalaisen yhteistyön ja tietoisuuden kehittäminen
 5. Kaikkien tulosten levittäminen paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.

Ensimmäiset kohderyhmät muodostetaan noin 180 täydennyskoulutukseen osallistuvista peruskoulun ja lukion luonnontieteiden opettajista osallistujamaista. Opettajat työskentelevät yhdessä tehdäkseen opetuksellisia ja pedagogisia sovelluksia opetusmalleista, virtuaalisista työkaluista ja tässä ja nyt -resursseista tukeakseen yhteistoiminnallista ja kokeellista luonnontieteiden oppimista. Muut kohderyhmät käsittävät yhdeksän paikallista koordinaattoria (toimivat myös tuutoreina), yhdeksän tuutoria, yhdeksän tutkijaa, 18 paikallista kasvatusalan virkamiestä ja yli 3500 oppilasta. Lisäksi eurooppalaiset opettajat, professorit ja harjaannuttajat hyödyntävät projektin tuotoksia tässä ja nyt -simulaatiolaboratorioissa (projetin arviointi- ja levitystasolla)

  Tärkeimmät käyttöönotettavat aktiviteetit ovat:

  A) Ensimmäinen vuosi
 • Vertailevan tutkimuksen tekeminen olemassa olevista virtuaalisen välineistön ympäristöistä;
 • Virtuaalisen välineistöympäristön analysointi ja valinta, jotta varmistetaan tarpeelliset pedagogiset työkalut;
 • Sopivien virtuaalisten välineiden identifiointi, valinta ja luominen luonnontieteiden opetuksen harjoitteluun;
 • Virtuaalisen välineistön e-alueen pystyttäminen;
 • Projektin verkkosivun editoinnin aloittaminen;
 • Harjoitusmoduulien luominen;
 • Harjoitusmateriaalien luominen
 • Arviointivälineiden suunnittelu opettajien täydennyskoulutuksen laadun arvioimiseksi
 • Opettajien täydennyskoulutusmoduulien järjestäminen ja toteuttaminen yhteistyölaitoksissa
 • Täydennyskoulutettujen opettajien virtuaalisen välineistön sovellusten luominen (virtuaaliset kokeet);


 • B) Toinen vuosi:
 • Arviointityökalujen suunnittelu virtuaalisen välineistön luokkahuonetoteuksen vaikutusta;
 • Täydennyskoulutettujen opettajien virtuaalisen välineistön sovellusten (virtuaaliset kokeet) hiominen ja opetusmetodien ja pedagogisten strategioiden omaksuminen;
 • Yhteistyö tuutoreiden ja täydennyskoulutuksessa olevien opettajien kanssa uusien virtuaalisten välineiden (virtuaaliset kokeet) suunnitteluksi luokkahuonekäyttöön;
 • Täydennyskoulutuksessa harjoitetut opettajat testaavat virtuaalisen välineistön sovelluksia (virtuaalisia kokeita) osallistujamaiden kouluissa;
 • Tietokannan luominen virtuaalisia kokeita varten


 • Eurooppalaisten luonnontieteen opettajien tapaaminen virtuaalisen alueen avulla (käyttäen jakamista ja videokonferenssityökaluja) tässä ja nyt -simulaatiolaboratorioissa - keskustellen virtuaalisen välineistön e-aluenäyttelystä;
 • Koko projektin tulosten arviointityökalujen suunnittelu;
 • Hyvien käytänteiden oppaan julkaiseminen - luokan tai ryhmän virtuaalilaboratorioissa työskentelyn ohjaamiseen tarkoitettu käsikirja
 • Täydennyskoulutuksessa olevien opettajien tuottamien parhaiden virtuaalisten kokeiden valinta ja virtuaalisen välineistön e-aluenäyttelyn luominen;
 • Arviointimenetelmien suunnittelu eurooppalaisten erityisesti luonnontieteidenopettajien virtuaalisten alueiden arvioimiseksi (käyttäen kokemusten jakamista ja videokonferensseja) tässä ja nyt -simulaatiolaboratorioissa
 • Eurooppalaisten luonnontieteen opettajien tapaaminen virtuaalisen alueen avulla (käyttäen jakamista ja videokonferenssityökaluja) on-line simulaatiolaboratorioissa - keskustellen virtuaalisen välineistön e-aluenäyttelystä;
 • Projektin CD-ROM-version tuottaminen
 • Virtuaalisen välineistön e-alueiden hiominen kaikkien Euroopan opettajien käyttöön
 • Tieteellisten artikkeleiden julkaiseminen (projektin tuloksia koskevien) kansainvälisissä ja kansallisissa aikakauslehdissä;
 • Projektin tulosten levittäminen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  Projektin odotetut tulokset ovat:
 1. Virtuaalisen välineistön e-alue - sisältää verkkopohjaisen oppimisympäristön virtuaalisine työkaluineen ja välineineen luonnontieteiden opetuksen harjoitteluun (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia)
 2. Harjoitusmoduulit - avataan seminaareissa ja laboratorioissa;
 3. Koulutusmateriaalit on-line materiaaleina;
 4. Virtuaalisten kokeiden tietopankki;
 5. Arviointityökalut;
 6. Hyvien käytäntöjen ohjeistukset;
 7. Tieteelliset artikkelit
 8. CD-romin editointi;
 9. Virtuaalisen välineistön e-aluenäyttely
 10. Projektin verkkosivu