Wstęp

Urządzenia (instrumenty) wirtualne zrewolucjonizowały dziedzinę narzędzi dydaktycznych, a ich znaczenie w tworzeniu środowiska uczenia się opartego o symulację zjawisk rzeczywistych jest dobrze znane. Niniejszy projekt adresowany jest, z jednej strony, do nauczycieli przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, biologii), którzy zostaną przeszkoleni w zakresie użycia instrumentów wirtualnych w procesie nauczania. Z drugiej strony projekt kierowany jest do uczniów, którzy ostatecznie będą stosować te wirtualne urządzenia w klasie. Celem projektu jest zaadaptowanie, opracowanie, przetestowanie i rozpropagowanie modułów szkoleniowych, metod nauczania oraz strategii pedagogicznych wykorzystujących urządzenia wirtualne i zastosowanie ich w klasie za pomocą narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Partnerzy podejmują się stworzenia różnorodnych strategii pedagogicznych w przestrzeni wirtualnej, które pozwolą właściwie używać poszczególnych narzędzi dla prawidłowego zrozumienia podstawowych pojęć z dziedziny nauk ścisłych.

    Ogólny cel projektu zawiera następujące cele szczegółowe:
  1. Zaproponowanie nauczycielom technologii (wykorzystującej instrumenty wirtualne), która poprawi jakość uczenia się w wirtualnych laboratoriach.
  2. Zastosowanie opracowanych metod nauczania i strategii pedagogicznych w procesie nauczania oraz upowszechnienie ich w łatwo dostępnym środowisku (Wirtualna Przestrzeń Współpracy).
  3. Wzmocnienie znaczenia eksperymentu jako podstawy wiedzy oraz zastosowanie go w innych dziedzinach szkoleniowych.
  4. Rozwój współpracy i poczucia świadomości europejskiej.
  5. Upowszechnienie wszystkich rezultatów projektu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Pierwsze grupy szkoleniowe utworzy około 180 nauczycieli przedmiotów ścisłych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych krajów partnerskich. Nauczyciele, dla wsparcia nauki przedmiotów ścisłych opartej na eksperymencie, będą współpracować w celu dostosowania modeli nauczania, narzędzi wirtualnych oraz źródeł internetowych do wymagań programowych i przyjętych metod pedagogicznych. Druga grupa docelowa składać się będzie z 9 lokalnych koordynatorów (będących również tutorami), 9 tutorów, 9 badaczy, 18 lokalnych przedstawicieli władz oświatowych oraz ponad 3500 uczniów. Dodatkowo, nauczyciele/profesorowie/trenerzy europejscy skorzystają z wyników projektu w postaci symulacyjnych laboratoriów on-line (w fazie ewaluacji i rozpowszechniania projektu).

    Najważniejsze działania w ramach projektu to:

    Rok pierwszy:
  • dokonanie studiów porównawczych nad istniejącymi środowiskami instrumentów wirtualnych,
  • analiza i wybór środowiska instrumentów wirtualnych w celu zapewnienia potrzebnych narzędzi pedagogicznych,
  • zidentyfikowanie, wybór oraz stworzenie odpowiednich instrumentów wirtualnych do zastosowania podczas szkolenia,
  • stworzenie Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
  • rozpoczęcie edycji strony internetowej projektu,
  • stworzenie modułów szkolenia,
  • stworzenie materiałów szkoleniowych,
  • opracowanie narzędzi mierzenia jakości procesu szkolenia i ocena tego procesu,
  • zorganizowanie modułów szkolenia dla nauczycieli w instytucjach partnerskich,
  • stworzenie aplikacji instrumentów wirtualnych (wirtualnych eksperymentów) przez przeszkolonych nauczycieli.


  • Rok drugi:
  • opracowanie narzędzi do zmierzenia wpływu zastosowania wirtualnych narzędzi w klasie,
  • udoskonalenie przez przeszkolonych nauczycieli aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) i zastosowanie przyjętych metodologii nauczania oraz strategii pedagogicznych,
  • współpraca między tutorami i nauczycielami w celu stworzenia nowych aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) do zastosowania w klasie,
  • testowanie aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) przez przeszkolonych nauczycieli w szkołach krajów partnerskich,
  • stworzenie bazy danych dla eksperymentów wirtualnych,


  • Rok trzeci:
  • stworzenie narzędzi pomiaru służących do ewaluacji całego Projektu,
  • wydanie „Przewodnika dobrych praktyk” – podręcznika do pracy z klasą lub grupą w laboratoriach wirtualnych,
  • wybór najlepszych eksperymentów wirtualnych wytworzonych przez nauczycieli oraz stworzenie Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
  • opracowanie narzędzi pomiaru w celu ewaluacji spotkania w przestrzeni wirtualnej (wideokonferencji) nauczycieli przedmiotów ścisłych z całej Europy w ramach symulacyjnych laboratoriów on-line,
  • spotkanie z nauczycielami europejskimi (uczącymi przedmiotów ścisłych) w przestrzeni wirtualnej (przy użyciu narzędzi udostępniania i wideokonferencji) w ramach symulacyjnych laboratoriów on-line – dyskusja na temat Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
  • edycja płyty CD-ROM-u Projektu
  • udoskonalenie Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych w celu umożliwienia ich użycia przez wszystkich nauczycieli w całej Europie,
  • publikacja artykułów naukowych (dotyczących rezultatów Projektu) w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
  • rozpowszechnienie rezultatów Projektu na skalę lokalną, krajową oraz europejską.
    Oczekiwane rezultaty projektu to:
  1. Przestrzeń Instrumentów Wirtualnych, umieszczona w sieci, zawierająca środowisko uczenia się przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, biologii) za pomocą wirtualnych narzędzi i instrumentów.
  2. Moduły szkoleniowe w formie seminariów i laboratoriów.
  3. Materiały szkoleniowe w wersji on-line.
  4. Baza danych dla eksperymentów wirtualnych.
  5. Narzędzia pomiaru.
  6. Przewodnik dobrych praktyk.
  7. publikacja artykułów naukowych (dotyczących rezultatów Projektu) w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
  8. Edycja płyty CD.
  9. wybór najlepszych eksperymentów wirtualnych wytworzonych przez nauczycieli oraz stworzenie Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
  10. Strona internetowa projektu