Wstęp

Urządzenia (instrumenty) wirtualne zrewolucjonizowały dziedzinę narzędzi dydaktycznych, a ich znaczenie w tworzeniu środowiska uczenia się opartego o symulację zjawisk rzeczywistych jest dobrze znane. Niniejszy projekt adresowany jest, z jednej strony, do nauczycieli przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, biologii), którzy zostaną przeszkoleni w zakresie użycia instrumentów wirtualnych w procesie nauczania. Z drugiej strony projekt kierowany jest do uczniów, którzy ostatecznie będą stosować te wirtualne urządzenia w klasie. Celem projektu jest zaadaptowanie, opracowanie, przetestowanie i rozpropagowanie modułów szkoleniowych, metod nauczania oraz strategii pedagogicznych wykorzystujących urządzenia wirtualne i zastosowanie ich w klasie za pomocą narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Partnerzy podejmują się stworzenia różnorodnych strategii pedagogicznych w przestrzeni wirtualnej, które pozwolą właściwie używać poszczególnych narzędzi dla prawidłowego zrozumienia podstawowych pojęć z dziedziny nauk ścisłych.

  Ogólny cel projektu zawiera następujące cele szczegółowe:
 1. Zaproponowanie nauczycielom technologii (wykorzystującej instrumenty wirtualne), która poprawi jakość uczenia się w wirtualnych laboratoriach.
 2. Zastosowanie opracowanych metod nauczania i strategii pedagogicznych w procesie nauczania oraz upowszechnienie ich w łatwo dostępnym środowisku (Wirtualna Przestrzeń Współpracy).
 3. Wzmocnienie znaczenia eksperymentu jako podstawy wiedzy oraz zastosowanie go w innych dziedzinach szkoleniowych.
 4. Rozwój współpracy i poczucia świadomości europejskiej.
 5. Upowszechnienie wszystkich rezultatów projektu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Pierwsze grupy szkoleniowe utworzy około 180 nauczycieli przedmiotów ścisłych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych krajów partnerskich. Nauczyciele, dla wsparcia nauki przedmiotów ścisłych opartej na eksperymencie, będą współpracować w celu dostosowania modeli nauczania, narzędzi wirtualnych oraz źródeł internetowych do wymagań programowych i przyjętych metod pedagogicznych. Druga grupa docelowa składać się będzie z 9 lokalnych koordynatorów (będących również tutorami), 9 tutorów, 9 badaczy, 18 lokalnych przedstawicieli władz oświatowych oraz ponad 3500 uczniów. Dodatkowo, nauczyciele/profesorowie/trenerzy europejscy skorzystają z wyników projektu w postaci symulacyjnych laboratoriów on-line (w fazie ewaluacji i rozpowszechniania projektu).

  Najważniejsze działania w ramach projektu to:

  Rok pierwszy:
 • dokonanie studiów porównawczych nad istniejącymi środowiskami instrumentów wirtualnych,
 • analiza i wybór środowiska instrumentów wirtualnych w celu zapewnienia potrzebnych narzędzi pedagogicznych,
 • zidentyfikowanie, wybór oraz stworzenie odpowiednich instrumentów wirtualnych do zastosowania podczas szkolenia,
 • stworzenie Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
 • rozpoczęcie edycji strony internetowej projektu,
 • stworzenie modułów szkolenia,
 • stworzenie materiałów szkoleniowych,
 • opracowanie narzędzi mierzenia jakości procesu szkolenia i ocena tego procesu,
 • zorganizowanie modułów szkolenia dla nauczycieli w instytucjach partnerskich,
 • stworzenie aplikacji instrumentów wirtualnych (wirtualnych eksperymentów) przez przeszkolonych nauczycieli.


 • Rok drugi:
 • opracowanie narzędzi do zmierzenia wpływu zastosowania wirtualnych narzędzi w klasie,
 • udoskonalenie przez przeszkolonych nauczycieli aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) i zastosowanie przyjętych metodologii nauczania oraz strategii pedagogicznych,
 • współpraca między tutorami i nauczycielami w celu stworzenia nowych aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) do zastosowania w klasie,
 • testowanie aplikacji instrumentów wirtualnych (eksperymentów wirtualnych) przez przeszkolonych nauczycieli w szkołach krajów partnerskich,
 • stworzenie bazy danych dla eksperymentów wirtualnych,


 • Rok trzeci:
 • stworzenie narzędzi pomiaru służących do ewaluacji całego Projektu,
 • wydanie „Przewodnika dobrych praktyk” – podręcznika do pracy z klasą lub grupą w laboratoriach wirtualnych,
 • wybór najlepszych eksperymentów wirtualnych wytworzonych przez nauczycieli oraz stworzenie Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
 • opracowanie narzędzi pomiaru w celu ewaluacji spotkania w przestrzeni wirtualnej (wideokonferencji) nauczycieli przedmiotów ścisłych z całej Europy w ramach symulacyjnych laboratoriów on-line,
 • spotkanie z nauczycielami europejskimi (uczącymi przedmiotów ścisłych) w przestrzeni wirtualnej (przy użyciu narzędzi udostępniania i wideokonferencji) w ramach symulacyjnych laboratoriów on-line – dyskusja na temat Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
 • edycja płyty CD-ROM-u Projektu
 • udoskonalenie Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych w celu umożliwienia ich użycia przez wszystkich nauczycieli w całej Europie,
 • publikacja artykułów naukowych (dotyczących rezultatów Projektu) w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • rozpowszechnienie rezultatów Projektu na skalę lokalną, krajową oraz europejską.
  Oczekiwane rezultaty projektu to:
 1. Przestrzeń Instrumentów Wirtualnych, umieszczona w sieci, zawierająca środowisko uczenia się przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, biologii) za pomocą wirtualnych narzędzi i instrumentów.
 2. Moduły szkoleniowe w formie seminariów i laboratoriów.
 3. Materiały szkoleniowe w wersji on-line.
 4. Baza danych dla eksperymentów wirtualnych.
 5. Narzędzia pomiaru.
 6. Przewodnik dobrych praktyk.
 7. publikacja artykułów naukowych (dotyczących rezultatów Projektu) w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 8. Edycja płyty CD.
 9. wybór najlepszych eksperymentów wirtualnych wytworzonych przez nauczycieli oraz stworzenie Prezentacji Przestrzeni Instrumentów Wirtualnych,
 10. Strona internetowa projektu