Matrix of Products - REGIONAL IN-SERVICE TEACHER TRAINING CENTRE "WOM" IN BIELSKO-BIALA

No Lesson Name Level Area / Category Teacher Name School Keywords Final Products
1 HIPPOCRATIC LUNES
KSIężYCE HIPOKRATESA
Lower Secondary School Maths
Geometry
Maria Saletnik Gimnazjum Tow. Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Księżyce Hipokratesa, wielokąt, okrąg opisany Experiments
Lesson plan
2 AREA OF A TRIANGLE
POLE TRóJKąTA
Primary School Maths
Geometry
Beata Krupanek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej trójkąt, wysokość trójkąta, podstawa trójkąta, pole trójkąta experiment
Lesson plan
3 CIRCUMSCRIBED CIRCLE OF A TRIANGLE
OKRąG OPISANY NA TRóJKąCIE
Lower Secondary School Maths
Geometry
Andrzej Pietrzyk Gimnazjum im. Powstańców Sląskich w Miedźnej trójkąt wpisany, okrąg opisany, symetralna odcinka Experiments
Lesson plan
Task sheet
4 POLYGON AREA
POLE WIELOKąTA
Primary School Maths
Geometry
Katarzyna Stefańska Społeczna Szkoła Podstawowa KTK w Bielsku-Białej pole prostokąta, pole trójkąta, wysokość trójkąta Experiments
Lesson plan
Task sheet
5 REGULAR POLYGONS
WIELOKąTY FOREMNE
Lower Secondary School Maths
Geometry
Magdalena Pietraszko Zespół Szkół w Pietrzykowicach wielokąt foremny, okrąg opisany na wielokącie, kąty środkowe, kąty wewnętrzne wielokąta Experiments
Lesson plan
6 SQUARE DIAGONAL, EQUILATERAL TRIANGLE ALTITUDE
PRZEKąTNA KWADRATU, WYSOKOść TRóJKąTA RóWNOBOCZNEGO
Lower Secondary School Maths
Geometry
Anna Żołnierczyk Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej kwadrat, przekątna, trójkąt równoboczny, wysokość, twierdzenie Pitagorasa Experiments
Lesson plan
Task sheet
7 THE FORMULAE OF INSCRIBED AND CENTRAL ANGLES
TWIERDZENIA O KąTACH WPISANYCH I śRODKOWYCH
Lower Secondary School Maths
Geometry
Katarzyna Duda Zespół Szkół w Radziechowych Kąt, kąt wpisany, kąt środkowy, twierdzenie Experiments
Lesson plan
8 COEFFICIENTS OF THE LINEAR FUNCTION
WSPółCZYNNIKI FUNKCJI LINIOWEJ
Lower Secondary School Maths
Analysis
Małgorzata Klimonda Zespół Szkół w Radziechowych Funkcja liniowa, współczynniki równania funkcji, wykres funkcji Lesson plan
Experiments
Task sheet
9 THE THEOREM OF THE SUM OF THE MEASURES OF INTERNAL ANGLES OF A TRIANGLE
TWIERDZENIE O SUMIE MIAR KąTóW WEWNęTRZNYCH TRóJKąCIE
Lower Secondary School Maths
Geometry
Wojciech Zuziak Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej Trójkąt, kąty wewnętrzne, kąty wierzchołkowe, kąty odpowiadające, kąty przyległe Experiments
Lesson_plan
10 PYTHAGORAS' THEOREM
TWIERDZENIE PITAGORASA
Lower Secondary School Maths
Geometry
Justyna Urbaniec Gimnazjum nr w Suszcu twierdzenie Pitagorasa, trójkąt prostokątny, przyprostokątna, przeciwprostkątna (GeoGebra) Lesson plan
Experiment
11 KONSTRUKCJA TRóJKąTA
THE CONSTRUCTION OF THE TRIANGLE
Primary School Maths
Geometry
Agnieszka Micek Społeczna Szkoła Podstawowa KTK w Bielsku-Białej Trójkąt, suma miar kątów w trójkącie Experiment
Lesson plan
Task sheet
12 GRAFICZNA INTERPRETACJA RóWNAń Z PARAMETREM
GRAPHIC INTERPRETATION OF EQUATIONS WITH A PARAMETER
Upper Secondary School Maths
Algebra
Anna Kulawska Liceum Ogólniokształcące w Skoczowie Funkcja, wykres funkcji, równanie, parametr (GeoGebra) Experiments
Lesson plan
Task sheet
13 THE THEOREMS OF INSCRIBED AND CENTRAL ANGLES
TWIERDZENIA O KąTACH śRODKOWYCH I WPISANYCH
Lower Secondary School Maths
Geometry
Agnieszka Jaśniewska Gimnazjum Publiczne w Kryrach kąt, kąt wpisany, kąt środkowy, twierdzenie Experiments
Lesson plan
Task sheet
14 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AREA OF A PARALLELOGRAM AND A TRIANGLE
ZALEżNOść MIęDZY POLEM RóWNOLEGłOBOKU A POLEM TRóJKąTA
Primary School Maths
Geometry
Mariola Grajcarek Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie trójkąt, równoległobok, wysokość, pole wielokąta, GeoGebra Experiment
Lesson plan
Task sheet
15 THE SETTING OF TWO CIRCLES
WZAJEMNE POłOżENIE DWóCH OKRęGóW
Lower Secondary School Maths
Geometry
Dominika Stachura Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej okrąg, środek okręgu, promień okręgu, położenie okręgów, GeoGebra Experiments
Lesson plan
Task sheet
16 QUADRATIC FUNCTION
FUNKCJA KWADRATOWA
Upper Secondary School Maths
Analysis
Regina Kania Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie Funkcja kwadratowa, równanie funkcji, wykres funkcji, parabola, GeoGebra Experiments
Lesson plan
Task sheet
17 QUADRILATERALS
CZWOROKąTY
Primary School Maths
Geometry
Anna Krogulec Szkoła Podstawowa w Soli kwadrat, prostokąt, przekątne, kąty wewnętrzne, trapez, romb, równoległobok, GeoGebra Experiments
Lesson plan
Task sheet
18 SIMILARITY OF TRIANGLES
PODOBIEńSTWO TRóJKąTóW
Lower Secondary School Maths
Algebra
Alicja Jacak Gimnazjum Publiczne w Suszcu trójkąt, podobieństwo figur, skala podobieństwa, GeoGebra Experiments
Lesson plan
19 ALTITUDES OF TRIANGLES
WYSOKOśCI W TRóJKąTACH
Primary School Maths
Geometry
Lucyna Bocek Zespół Szkół nr 4 w Ochabach Małych trójkąt, wysokość trójkąta, podstawa trójkąta, kąty w trójkącie Experiments
Lesson plan
20 QUADRILATERAL AND THE CHARACTERISTIC POINTS OF ITS TRIANGLES
CZWOROKąT I PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE JEGO TRóJKąTóW
Upper Secondary School Maths
Geometry
Beata Nawrat Liceum Ogólniokształcące w Skoczowie trójkąt, środek ciężkości, ortocentra, okrąg wpisany, okrąg opisany, GeoGebra Experiments
Lesson plan